Zatvoriť close

Kódex správania skupiny MET

Úvod

Skupina MET predstavuje integrovanú európsku energetickú spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, pričom jej činnosti zahŕňajú oblasť energetickej infraštruktúry a priemyselných aktív, predaj plynu a energií ako i obchodovanie s komoditami. Skupina MET je prostredníctvom svojích dcérskych spoločností prítomná v niekoľkých krajinách, na národných trhov s plynom a medzinárodných obchodných huboch. Skupina je 100% vlastnená jej manažérmi a zamestnancami. Na začiatku roku 2019 mala skupina viac ako 1800 zamestnancov pozostávajúcich z 33 národností.

Kódex správania stanovuje etické princípy, ktoré určujú spôsob obchodnej činnosti Skupiny MET.

Kódex správania je integrálnym prvkom určujúcim povinnosti všetkých zamestnancov, predstavenstva a integrovaných zamestnancov poskytovateľov služieb (spoločne nazývaných ako „Zamestnanci“) pre všetky právnické osoby Skupiny MET. Kódex správania je kľúčovým prvkom ich zamestnaneckej zmluvy a/alebo podmienok výkonu funkcie a stanovuje skupinu základných pravidiel etického chovania.

Kódex správania je dostupný pre všetkých Zamestnancov, pričom absolvujú príslušné školenia a budú taktiež oboznámení o obsahu Kódexu správania ako i o normách, nariadeniach a smerniciach príslušných pre ich odbornú činnosť.

Predstavenstvo bude monitorovať plnenie Kódexu správania v rámci celej skupiny MET. Princípy a hodnoty, stanovené v Kódexe správania, slúžia ako vodítka vo vzťahu k obchodným činnostiam skupiny MET, pričom budú hlavne nápomocné pri vytváraní pozitívneho a motivujúceho pracovného prostredia pre podporu úspešného podnikania, dodržiavajúceho uznávané korporátne normy a štandardy spoločenskej zodpovednosti.

Kódex správania môže slúžiť ako všeobcné vodítko a nie je určený pre pokrytie všetkých možných situácií. Mimo toho očakáva skupina MET od všetkých Zamestnancov, že budú (ako súčasť tohto Kódexu správania) aplikovať racionálny prístup a v záujme pomoci u akýchkoľvek otázok týkajúcich sa chovania v rámci špecifických situácií sa obrátia na ich priameho nadriadeného alebo akéhokoľvek člena Komisie pre dodržiavanie noriem skupiny MET. Princípy v Kódexe správania je možné doplniť ďalšími dokumentmi, vrátane smerníc a zásad. V prípade sporu medzi Kódexom správania (alebo inou doplňujúcou dokumentáciou) a miestnymi predpismi alebo nariadeniami budú mať prednosť prísnejšie z takých predpisov.

Morálne zásady

Spravodlivosť, čestnosť, vzájomný rešpekt, profesionálny prístup a transparentnosť sú základnými princípmi obchodného správania skupiny MET. Tieto zásady určujú naše správanie vo vzťahu k našich spolupracovníkom, obchodným partnerom, zákazníkom, orgánom a verejnosti.

Skupina MET očakáva od Zamestnancov, aby vždy jednali primerane a zodpovedne. Násilie, diskriminácia a obťažovanie nebudú tolerované.

Súlad s predpismi a nariadeniami

Všetky príslušné predpisy a nariadenia, ako i interné predpisy, pokyny a procesy sú Zamestnanci povinní neustále dodržiavať. Zamestnanci sú povinní sa oboznámiť s normami, ktoré sú podstatné pre ich odbornú činnost.

Skupina MET kladie špeciálny dôraz na čestnosť jeho obchodných partnerov.

Skupina MET dodržiava všetky predpisy pro praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako i príslušné sankčné režimy.

Konflikt záujmov

Osobné, rodinné alebo iné vzťahy Zamestnancov môžu byť v rozpore so záujmami skupiny MET, jej obchodných partnerov alebo zákazníkov. Po Zamestnancoch sa požaduje, aby sa vyhýbali akýmkoľvek situáciám, ktoré by mohli zadať vzniku (alebo by vyvolávali predpoklad vzniku) konfliktu záujmov.

Predsa len nie je vždy možné predchádzať skutočným alebo predpokladaným konfliktom záujmov. V takom prípade je povinnosťou, aby ste okamžite informovali priameho nadriadeného alebo akéhokoľvek člena Komisie pre súlad s predpismi skupiny MET v záujme identifikácie vzájomne akceptovateľného spôsobu riešenia situácie.

Pri nastúpení do skupiny MET je povinnosťou oboznámiť priameho nadriadeného o príslušných prepojeniach personálu. Funkcie na polovičný úväzok (politické funkcie, mandáty ako výkonný orgán právnických osôb, iné zamestnanie atď.) je povinnosťou oznámiť ešte pred menovaním alebo prijatím a schválením vedením. Priamy nadriadený a člen Komisie pre súlad s predpismi skupiny MET musia byť oboznámení o akejkoľvek zmene.

Zamestnanci sa môžu aktívne podielať na spoločenských aktivitých mimo pracovné hodiny, vrátane politických aktivít. Také zapojenie musí byť v súlade s morálnymi hodnotami skupiny MET a nevyvolať rozpory s rozlou príslušného Zamestnanca.

Uchovávanie dôverných informácií

S informáciami a obchodným tajomstvom, ktoré majú dôverný charakter, príp. nie sú iným spôsobom sprístupnené verejnosti, je potrebné zaobchádzať starostlivo. Dôverné a neverejné informácie, či obchodné tajomstvo je možné sprístupňovať interne či externe výhradne v súlade s aplikovatelnými internými predpismi ako v priebehu zamestnaneckého pomeru (príp. obdobného) so skupinou MET alebo následne. Dôverné a neverejné informácie musia byť chránené proti neoprávnenému prístupu na základe vhodných právnych, technických a organizačných opatrení.

Všetci zamestnanci musia venovať špeciálnu pozornosť pri zaobchádzaní s osobnými údajmi ako i inými obzvlášť citlivými informáciami, akými su stratégie, plánované zlúčenia a akvizície, čakajúce obchodné transakcie, cenové kalkulácie, ponuky alebo náhle zmeny personálu v korporátnych funkciách.

Skupina MET požaduje po jej zamestnancoch, manažéroch a iných stakeholderoch, aby sa oboznámili s bezpečnostnými (IT) zásadami a predpismi. Heslá, badge a kľúče je potrebné udržiavať v bezpečí a neprenechávať ich tretím stranám.

Externé zastúpenie

Výhradne Zamestnanci s oprávnením k takej činnosti môžu poskytovať informácie ako interne, tak externe v mene skupiny MET.

Pri jednaní so stakeholdermi jednajú Zamestnanci vždy samostatne, kooperatívne, otvorene a s rešpektom.

Čestné správanie v profesionálnej a finančnej oblasti

Zamestnanci sú povinní chrániť finančné záujmy skupiny MET. Skupina MET očakáva, že jej Zamestnanci budú predstavovať skutočný, presný a objektívny obraz skupiny MET.

Zamestnanci musia chrániť majetok skupiny MET (vrátane im zverených položiek skupiniou MET) pred akýmikoľvek stratami, škodou, zneužitím, krádežou, podvodom a obdobným jednaním, a obmedzovať jeho využívanie mimo obchodnú činnosť v primeranom rozsahu.

Úplatkárstvo a korupcia

Získanie alebo ponuka osobných výhod (peňažného alebo iného prospechu) v záujme zlepšenia pozície skupiny MET vo vzťahu k verejným orgánom, konkurentom, obchodným partnerom a ostatným tretím stranám je zakázané.

Akékoľvek úplatky, ponúkané Zamestnancom, je potrebné hlásiť bezodkladne akémukoľvek členovi Komisie pre súlad s predpismi skupiny MET. Prijatie alebo zverenie akýchkoľvek darov, prospechu či pozvaní malej hodnoty je povolené. V prípade pochybností o tom, či dary, prospech, príp. pozvanie sú vhodné, je potrebné kontaktovať priameho nadriadeného alebo akéhokoľvek člena Komisie pre súlad s predpismi skupiny MET. Hotovostné dary, bez ohľadu na ich hodnotu, sú neprijateľné a ich ponúkanie je zakázané.

Vhodné charitatívne príspevky sú povolené, podliehajúc predchádzajúcej konzultácii s manažmentom.

Bezpečnosť a zdravie

Zdraví, schopní a motivovaní Zamestnanci jsou kľúčoví pre dlhodobý úspech skupiny MET. Bezpečnosť a ochrana ľudí i prostredia predstavujú priority skupiny MET.

Skupina MET navrhuje všetky pracovné priestory tak, aby vyhoveli uznávaným bezpečnostným a zdravotným požiadavkám. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať požiadavkám na bezpečnosť a zdravie pri fyzickej práci, vykonávanej mimo kancelárskeho prostredia.

Skupina MET neustále realizuje školenia o bezpečnostných normách a informuje o nich Zamestnancov. Každý líniový manažér zodpovedá za ochranu zdravia a bezpečnosti jeho skupiny Zamestnancov a za ich príslušné zaškolenie.

Neprimeranosť a porušovanie noriem bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný ohlásiť bezodkladne v súlade s príslušnými internými predpismi alebo akémukoľvek členovi Komisie pre súlad s predpismi skupiny MET.

Skupina MET je oddaná ochrane bezpečnosti a zdravia tretích strán, ktoré sa nachádzajú ve sfére vplyvu skupiny MET (napr. poskytovatelia služieb alebo návštevníci).

Udržateľnosť a spoločenská zodpovednosť

Skupina MET preberá zodpovednosť za ochranu životného prostredia a udržateľnú správu prírodných zdrojov. Sme si vedomí toho, že kvalitu života pre budúce generácie je možné zachovať len rešpektovaním uznávaných noriem pre ochranu životného prostredia.

Skupina MET sa aktívne podieľa na diskusiách s príslušnými skupinami stakeholderov a podporuje zvolené programy v zájmu kladného dopadu na občiansku spoločnosť.