Zatvoriť close

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Preambula

Pojmy „my“, „nás“, „náš“ a „MET Group“ v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov stoja za MET Holding AG a pridruženými spoločnosťami.

Členské spoločnosti MET Group sa zaväzujú chrániť osobné údaje návštevníkov webových stránok s adresou URL met.com (ďalej len „webové stránky“).

Pozorne si prečítajte toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste sa oboznámili so spracúvaním osobne identifikovateľných informácií alebo informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, poskytnutých navštevovaním webových stránok (ďalej len „informácie“).

Členské spoločnosti MET Group ako prevádzkovatelia údajov (všetky sú dostupné na stránke: dataprotection@met.com) zbierajú a spracúvajú príslušný typ informácií na účely, na právnom základe a v danom období a poskytujú dané informácie tretím stranám uvedeným v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, vo Všeobecnom oznámení o ochrane osobných údajov zákazníka MET Group (ďalej len „Všeobecné oznámenie o ochrane údajov“) a v Oznámení o ochrane údajov MET Group (ďalej len „Oznámenie o ochrane údajov pri nábore“) v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov.

Ako dlho sú Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše údaje budeme spracúvať len počas obdobia, kým to bude nevyhnutné a na určené účely v súlade so zásadou obmedzenia účelu. Ak neexistuje žiadna iná lehota na uchovávanie údajov, Vaše údaje vymažeme hneď ako sa daná úloha ukončí.

Spracúvanie informácií

MET Group aktívne nezbiera osobne identifikovateľné informácie z webových stránok, s výnimkou prípadov, keď sú Vami výslovne a vedome poskytnuté (napr. používaním našej webovej stránky venovanej kariére). Niektoré informácie sa môžu pasívne zaznamenávať, keď si prehliadate naše webové stránky. Na zbieranie údajov, ako sú typ prehliadača a operačného systému, metrika, zemepisná poloha a na zisťovanie toho, ako naši návštevníci využívajú webové stránky, používame sledovaciu technológiu („cookies“). Zaznamenané údaje sú anonymné. Viac informácií o cookies nájdete v našej Politike používania súborov cookies.

Kontaktný formulár

Môžete nás kontaktovať vyplnením kontaktného formulára. Budete vyzvaný, aby ste poskytli svoje meno, e-mailovú adresu a dobrovoľne telefónne číslo (ak od nás budete očakávať telefonickú odpoveď). Alebo sa môžu vo Vašej správe vyskytnúť iné osobné informácie, v závislosti od obsahu správy. Osobné údaje budú spracované na účely splnenia požiadavky uvedenej vo Vašej správe alebo odpovedania na otázku na základe Vášho súhlasu. Informácie, ktoré nám poskytnete cez kontaktný formulár, nevyužijeme na žiaden iný účel. Odoslaním správy a zaškrtnutím políčka nám dávate svoj súhlas na spracúvanie Vašich údajov tak, ako je to uvedené v tomto oznámení. Vaše údaje sa budú spracúvať dovtedy, kým nesplníme Vašu požiadavku alebo neodpovedáme na otázku. Ak Vaša správa súvisí so vznesením akéhokoľvek právneho nároku alebo ak s ním bude spojená neskôr, Vaše údaje budeme spracúvať do konca 5. roka od ukončenia súvisiaceho súdneho konania alebo uplynutia nároku.

Potvrdenie

Odkliknutím políčka potvrdzujete, že beriete na vedomie náš postup spracúvania údajov za podmienok uvedených v tomto Výhlásení o ochrane osobných údajov, Všeobecnom oznámení o ochrane osobných údajov a Oznámení o ochrane údajov pri nábore.

Udelenie súhlasu nie je podmienkou žiadnej zmluvy. Ak nebudete súhlasiť, môže sa stať, že Vám nebudeme vedieť odpovedať na otázku alebo splniť vašu požiadavku, ale nebude to mať pre Vás žiadne negatívne následky.

Prevádzkovateľ údajov a kontaktné údaje

Spoločnosti MET Group vystupujú ako spojení prevádzkovatelia údajov v rámci spravovania webovej stránky, keďže je v záujme všetkých špoločností MET spravovanie webových stránok subjektov MET a MET Group. Osobné údaje však bude zbierať a spracúvať najmä MET Holding AG.

Medzi členmi MET Group existuje dohoda o spoločnom prevádzkovaní. Hlavný prevádzkovateľ a prevádzkovateľ zodpovedný za zákonnosť a bezpečnosť spracúvania Vašich osobných údajov je MET Holding AG. Preto je MET Holding AG hlavným kontaktným bodom pre uplatňovanie Vašich práv.

Kontaktné údaje MET Holding AG:
Adresa: Neuhofstrasse 24, 6340 Baar, Švajčiarsko
E-mail: dataprotection@met.com

Bezpečnosť

MET Group prijíma všetky potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich informácií. V tejto súvislosti využívame aktuálne techniky uchovávania a bezpečnosti dát, aby sme ochránili Vaše informácie pred neautorizovaným prístupom, zneužitím alebo zverejnením, neautorizovanými zmenami alebo nezákonným znehodnotením či neúmyselnou stratou. Všetci naši zamestnanci a akékoľvek tretie strany, ktoré sa zapájajú do spracúvania Vašich informácií sa zaväzujú tomu, že s akýmikoľvek informáciami, ktoré poskytnete, budú zaobchádzať dôverne.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich údajov?

MET môžete žiadať o:

- poskytnutie podrobných informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov;

- prístup k Vašim osobným údajom. V tejto súvislosti máte právo byť informovaný o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a ich kópiu a právo získať informácie spojené s účelmi spracúvania údajov (t. j. kategórie prijímateľov, doba uchovávania).

Ak by ste chceli vedieť viac o tom, aké informácie ste nám poskytli navštívením našich webových stránok, máte právo prístupu k takým informáciám a môžete nás kontaktovať cez e-mail na adrese: dataprotection@met.com.

- úpravu Vašich osobných údajov. V tejto súvislosti nás môžete požiadať o opravu nesprávnych údajov alebo doplnenie nekompletných údajov.

Ak by ste chceli aktualizovať akékoľvek informácie, ktoré ste nám prostredníctvom našich webových stránok odovzdali, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej vyššie;

- zmazanie Vašich osobných údajov. V tejto súvislosti nás môžete požiadať o zmazanie Vašich osobných údajov, na základe príslušných právnych predpisov.

- obmedzenie spracúvania údajov, ak, (i) správnosť oosbných údajov spochybní dotknutá osoba, dovtedy, kým bude môcť MET overiť správnosť osobných údajov; (ii) je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto zmazania osobných údajov žiada obmedzenie ich používania; (iii) MET nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale sú nevyhnutné v rámci preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov dotknutej osoby; (iv) sa dotknutá osoba ohradí proti spracúvaniu, až do overenia, či oprávnené dôvody na strane MET prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

- podanie námietky proti spracúvaniu Vašich údajov: kedykoľvek, ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, môžete namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa opierate o legitímny záujem. V takom prípade nebude MET Vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nepredloží presvedčivé legitímne dôvody na ich spracúvanie, ktoré budú prevažovať nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo ak bude spracúvanie údajov nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Súhlas možno kedykoľvek odvolať: Ak je právny základ na spracúvanie Vašich údajov Váš súhlas, možete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracúvania údajov pred tým, ako ste súhlas odvolali.

Žiadosti o uplatnenie práv uvedených vyššie možno poslať MET alebo akémukoľvek subjektu MET Group, ktorý používa kontaktné údaje uvedené v tomto vyhlásení a to vo forme písomnej žiadosti (cez e-mail), prostredníctvom ktorej budeme môcť preukázať Vašu totožnosť. Vyhovieme Vašej žiadosti čo najskôr, ako to bude možné, najneskôr do jedného mesiaca a o podniknutých krokoch Vás budeme informovať. V prípade, že Vaša žiadosť bude zamietnutá, Vás budeme informovať o dôvodoch zamietnutia.

Právo podať sťažnosť: Ak sa domnievate, že sa spracúvaním Vašich osobných údajov na webových stránkach MET porušujú právne nariadenia o ochrane údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu pre ochranu údajov v štáte vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo na mieste údajného porušenia práv. Zoznam dozorných orgánov pre ochranu údajov v EÚ nájdete tu a kontakt na švajčiarskeho federálneho komisára pre ochranu údajov a informácií tu.

Pred podaním žiadosti príslušnému orgánu Vám odporúčame najskôr poslať svoju žiadosť v rámci MET alebo akýmkoľvek iným subjektom MET Group, aby mohla byť žiadosť posúdená najskôr skupinou MET Group a problém mohol byť urýchlene vyriešený.

Súdny opravný prostriedok: Ak budú vaše práva porušené, môžete sa tiež obrátiť na príslušný súd.

Informácie o príjemcoch

V rámci MET majú k osobným údajom prístup predovšetkým naše marketingové oddelenie, IT oddelenie, oddelenie pre dodržiavanie predpisov a oddelenie bezpečnosti. Počas prevádzkovania webových stránok môžeme využívať rôznych subdodávateľov, ako napríklad poskytovateľov IT služieb, na pomoc pri vývoji webových stránok alebo pri ich údržbe. Považujú sa za správcov údajov MET. Môžu mať prístup k Vašim osobným údajom odovzdaným napr. prostredníctvom kontaktného formulára. Tiež môžeme využívať externých konzultantov, ako napríklad právnych poradcov, na pomoc pri našich činnostiach a v prípade, že je to nevyhnutné, pri riešení súdneho prípadu. Takýmto poradcom môžu byť poskytnuté určité osobné údaje za predpokladu zachovania dôvernosti. Takíto konzultanti sa zvyčajne považujú za nezávislých prevádzkovateľov údajov.

Detailné informácie o prenose údajov do tretích krajín mimo EÚ

Hlavný správca údajov MET Holding AG má sídlo vo Švajčiarsku. Keďže svoje údaje poskytujete priamo tejto spoločnosti, formálny prenos údajov z EÚ do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Avšak pripomíname, že v súvislosti s prenosom údajov z EÚ do Švajčiarska existuje rozhodnutie Európskej komisie o primeranej ochrane osobných údajov 2000/518/ES. Rozhodnutie o primeranosti je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ee76f93d-4545-4878-87cb-7750d7f59987/language-en. Pripomíname, že švajčiarsky zákon o ochrane údajov je v úplnom súlade so zákonom o ochrane údajov EÚ.

Prenos údajov do inej spoločnosti MET, ktorá nemá sídlo v členskom štáte EÚ, sa bude riadiť štandardnými zmluvnými doložkami podľa VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE (EÚ) 2021/914) o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ktoré sú súčasťou zmluvy vzťahujúcej sa na prenos v rámci skupiny subjektov MET Group.

Prenos údajov príjemcovi v tretej krajine, t. j. mimo EÚ a EEA, iný, ako je tu uvedený, nie je plánovaný.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov

MET Group si vyhradzuje právo na zmenu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov podľa potreby. Akékoľvek zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude po nahraní bezodkladne oznámené a platné po tom, ako začiarknutím políčka na webových stránkach potvrdíte, že ho beriete na vedomie. Ďalšie informácie o spracúvaní údajov MET Group nájdete vo Všeobecnom oznámení o ochrane údajov a Oznámení o ochrane údajov pri nábore.

Dátum nadobudnutia účinnosti tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov je 9. august 2023.