Zatvoriť close

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Preambula

Pojmy „My,“ „Nás,“ „Náš“ alebo „Skupina MET,“ uvedené v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov, predstavujú MET Holding AG a dcérske spoločnosti v rámci skupiny.
Členské spoločnosti v rámci Skupiny MET sa zaväzujú chrániť osobné údaje návštevníkov ich Webových stránok s nasledujúcim URL: met.com (ďalej len „Webové stránky“).
Pozorne si prečítajte nasledujúce Prehlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste porozumeli procesu spracovania akýchkoľvek osobných identifikačných údajov a neosobných identifikačných údajov, poskytnutých pri návšteve Webových stránok (ďalej len „Údaje“).
Členské spoločnosti Skupiny MET zbierajú a spracovávajú príslušné typy Údajov ako správcovia údajov (každá z nich prístupná na: dataprotection@met.com) v súlade s predpismi a v priebehu príslušného obdobia, pričom poskytujú takého informácie príjemcom určeným v tomto Prehlásení o ochrane osobných údajov, Všeobecnom prehlásení o ochrane klientských údajov Skupiny MET (ďalej len „Všeobecné prehlásenie o ochrane údajov“) a Prehlásení o ochrane údajov Skupiny MET (ďalej len „Prehlásenie o ochrane údajov pri náboroch.“) v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) a príslušnými národnými predpismi na ochranu osobných údajov.

Spracovanie Údajov

Skupina MET nezbiera aktívne osobné identifikačné údaje z Webových stránok, s výnimkou tých, ktoré ste špeciálne a vedome poskytli (napr. pri použití našich Webových stránok pre záujemcov o zamestnanie). Pri prehliadaní našich Webových stránok sa môžu niektoré údaje zaznamenávať pasívne. Využívame technológiu pre zaznamenávanie („Cookies“) v záujme získania údajov, akými sú typ prehliadača, prevádzkový systém, metriky, geografické lokácie a porozumenie spôsobu používania našich Webových stránok návštevníkmi. Zaznamenané údaje sa využívajú anonymne. Pre ďalšie informácie o súboroch cookies si prečítajte našu Politiku súborov Cookies .

Potvrdenie

Kliknutím na okienko potvrdzujete naše spracovanie Údajov podľa podmienok tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov, Všeobecného prehlásenia o ochrane údajov a Prehlásenia o ochrane údajov pri náboroch.

Bezpečnosť

Skupina MET prijíma vhodné technické a organizačné opatrenia pre zaistenie ochrany Vašich Údajov. V rámci toho používame najnovšie úložiská dát a zabezpečovacie techniky pre ochranu Vašich Údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím alebo sprístupnením dát, neoprávnenými úpravami alebo neoprávneným zničením, príp. náhodnou stratou. Všetci naši zamestnanci a akékoľvek tretie strany, ktoré zapájame do procesu spracovávania Vašich Údajov, sú povinní zaistiť utajenie akýchkoľvek Údajov Vami poskytnutých.

Prístup k Údajom

V prípade, že si prajete aktualizovať akékoľvek Údaje, ktoré ste poskytli prostredníctvom našich Webových stránok, pošlite nám e-mail na: dataprotection@met.com
Ak si prajete dozvedieť sa podrobnosti o Údajoch, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom Webových stránok, máte právo na prístup k takým Údajom a môžete nás skontaktovať prostredníctvom vyššie uvedenej e-mailovej adresy.

Zmeny v rámci Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Skupina MET si vyhradzuje právo na zmenu tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov podľa potreby. Akékoľvek zmeny v rámci tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov prostredníctvom jeho nahrania budú bezodkladne oznámené a účinné po Vašom potvrdení kliknutím na okienko na Webových stránkach.
Ohľadom ďalších informácií o spracovaní údajov Skupinou MET si prečítajte Všeobecné prehlásenie o ochrane údajov a Prehlásenie o ochrane údajov pri náboroch.

Dátum nadobudnutia účinnosti tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov je 14. február 2019.