Zatvoriť close

  
Zmena dodávateľa plynu/elektriny

Pokiaľ sa odberateľ plynu/elektriny rozhodne pre zmenu dodávateľa plynu/elektriny je potrebné pristúpiť k podpisu zmluvy o združenej dodávke plynu/elektriny. Pred podpisom tejto zmluvy je potrebné dôkladne si preštudovať všeobecné obchodné podmienky dodávateľa, dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára, výpovedné dôvody, aktuálny cenník dodávateľa a podobne.

Proces zmeny dodávateľa elektriny alebo plynu je detailne upravený vo vyhláške Úradu pre reguláciu sieťových odvetví:

 • č. 207/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy,

 • č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s  plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete.

Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa plynu obsahuje aj prevádzkový poriadok príslušného prevádzkovateľa distribučnej siete. Podrobnosti procesu zmeny dodávateľa elektriny sú upravené aj v prevádzkovom poriadku príslušného prevádzkovateľa sústavy a v prevádzkovom poriadku organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE). Proces zmeny dodávateľa plynu/elektriny trvá minimálne 21 dní.

V prípade ak odberateľ pri podpise zmluvy podpíše aj plnú moc na zastupovanie v rámci procesu zmeny dodávateľa, v takom prípade všetky potrebné úkony zaňho vykoná splnomocnená osoba – nový dodávateľ.

Zmluvu s novým dodávateľom je potrebné uzavrieť najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty, pretože samotný proces zmeny dodávateľa trvá minimálne 21 dní.

Hlavné zásady pri zmene dodávateľa plynu/elektriny

 • každý odberateľ má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete/sústavy na časti vymedzeného územia, kde sa plyn/elektrina dodáva/spotrebúva,

 • podmienkou na zmenu dodávateľa je ukončenie zmluvy o dodávke plynu/elektriny uzatvorenej s doterajším dodávateľom v súlade s podmienkami výpovednej lehoty doterajšieho dodávateľa uvedenými v zmluve o dodávke najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa a uzatvorenie zmluvy o dodávke s novým dodávateľom s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa,

 • väčšinu administratívnych úkonov spojených so zmenou dodávateľa na základe splnomocnenia preberá na seba nový dodávateľ,

 • nový dodávateľ, s ktorým odberateľ uzatvoril zmluvu o dodávke, na základe splnomocnenia oznámi túto skutočnosť prevádzkovateľovi distribučnej siete/sústavy, ku ktorému je odberné miesto účastníka trhu pripojené, a to najneskôr 21 kalendárnych dní pred dňom zmeny,

 • prevádzkovateľ distribučnej siete/sústavy určí ku dňu vykonania zmeny dodávateľa spotrebu plynu/elektriny pre odberné miesto, ktoré je vybavené priebehovým meraním, podľa skutočne nameraných hodnôt a pre odberné miesta s meraním typu C jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. na základe vzájomne odsúhlasených odpočtov vykonaných niektorým z dotknutých účastníkov trhu,

  2. použitím typových diagramov,

  3. odpočtom vykonaným prevádzkovateľom distribučnej siete/sústavy,

 • ak sú splnené všetky podmienky na vykonanie zmeny dodávateľa, požadovanú zmenu dodávateľa prevádzkovateľ distribučnej siete/sústavy potvrdí zvoleným spôsobom komunikácie.