Zatvoriť close

Podmienky Použivania Webových Stránok

V záujme uistenia sa, že ste si vedomí podmienok používania týchto Webových stránok, Vás operátor (MET Group) pred vstupom na webové stránky www.met.com (ďalej len „Webové stránky“) žiada, aby ste si prečítali nižšie uvedené informácie pozorne so zvláštnym zreteľom na akékoľvek možné zmeny od Vašej poslednej návštevy.
Odkliknutím okna s tipmi a vstupom i využívaním týchto Webových stránok potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a súhlasili s tým, že budete viazaní obchodnými podmienkami používania (ďalej len „Podmienky“) Webových stránok www.met.com príp. akejkoľvek ich časti, že akceptujete nižšie uvedené Podmienky a potvrdzujete, že ste si vedomí týchto podmienok, účinných v deň Vášho používania týchto Webových stránok. Ak s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím naše Webové stránky.
Operátor má právo jednostranne meniť tieto Podmienky bez predchádzajúceho upozornenia používateľov. Po nadobudnutí účinnosti daných zmien používatelia prijímajú zmenené Podmienky ich vstupom a používaním Webových stránok.

Informácie

Všetci členovia skupiny spoločností MET (ďalej len „Skupina MET“) vyvíjajú primeranú snahu pre zaistenie, aby boli všetky informácie, sprístupnené Skupinou MET na Webových stránkách, v dobe ich nahrania presné. Za informácie uvedené na Webových stránkách nepreberá Skupina MET ani výslovnú, ani konkludentnú záruku, pričom si Skupina MET ponecháva právo na akékoľvek zmeny a korekcie bez predchádzajúceho upozornenia, príp. ukončenie prevádzky Webových stránok alebo na výmaz akýchkoľvek sprístupnených informácií na Webových stránkach. Skupina MET Group nepreberá zodpovednosť za nepresnosť alebo neúplnosť akýchkoľvek informácií nahraných na Webové stránky.
Používatelia sú jedinými zodpovednými osobami za akékoľvek rozhodnutie, ktoré vykonajú na základe poskytnutých informácií na Webových stránkach www.met.com. Skupina MET vylučuje vznik akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti za akékoľvek straty alebo škody v dôsledku používania týchto Webových stránok alebo prístupu k akýmkoľvek informáciám poskytnutým na týchto Webových stránkach, príp. za nemožnosť používania alebo prístupu k Webovým stránkam alebo informáciám, príp. za použitie informácií za akýmkoľvek účelom.
Skupina MET vylučuje vznik akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti za akékoľvek straty, škody, príp. náklady vzniklé v dôsledku používania Webových stránok, nemožnosti používania Webových stránok, nevhodnej prevádzky Webových stránok, výpadky týchto Webových stránok, neoprávnené zmeny obsahu Webových stránok akoukoľvek osobou, oneskorenie pri predávaní informácií, počítačové víry, systémové alebo obdobné chyby.
Obsah zobrazený na Webových stránkach môže byť rozdielny v závislosti na funkciách a obmedzeniach používaného prehliadača. Skupina MET vylučuje vznik akýchkoľvek záväzkov alebo zodpovednosti za nemožnosť prístupu k akejkoľvek časti Webových stránok alebo za nedostupnosť funkcií Webových stránok.
Akýkoľvek používateľ Webových stránok Skupiny MET, poskytujúci informácie Skupine MET v priebehu používania Webových stránok, týmto akceptuje, že je Skupina MET oprávnená také informácie používať podľa vlastného uváženia za akýmkoľvek účelom. Všetky takto poskytnuté informácie používateľom budú považované za verejné a môžu byť prijímané a používané neobmedzene. V záujme umožnenia prístupu k určitým informáciám môže Skupina MET poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tuto skutočnosť nie je možné v žiadnom prípade chápať ako súhlas Skupiny MET alebo jej schválenie obsahu uvedených webových stránok, pričom Skupina MET nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah a pravidlá ochrany osobných údajov týchto webových stránok. Pred vstupom na iné webové stránky alebo pred poskytnutím údajov akejkoľvek tretej strane odporúča Skupina MET používateľom, aby si prečítali oznámenie o ochrane osobných údajov príp. iné obdobné prehlásenia, sprístupnené na uvedených webových stránkach.
Podmienkou používania týchto Webových stránok je súhlas požívateľa s týmito Podmienkami a ich úplne dodržiavanie. Skupina MET má právo obmedziť alebo pozbaviť používateľa práva na prístup k týmto Webovým stránkam v prípade nedodržania týchto Podmienok, obzvlášť v prípade akéhokoľvek zneužitia.

Zneužitie týchto Webových stránok zahŕňa, mimo iné, nasledujúce prípady:

    • neoprávnené používanie Webových stránok alebo iné porušenie týchto Podmienok;

    • sprístupnenie akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli zavádzať akúkoľvek osobu v súvislosti s akýmikoľvek prvkami služieb poskytovaných Skupinou MET alebo akejkoľvek tretej strany;

    • poskytnutie nesprávnych údajov; alebo

    • újma na povesti Skupiny MET alebo tretích strán.

Skupina MET má právo odmietnuť alebo znemožniť prístup na Webové stránky, obzvlášť v prípade poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov používateľom, príp. ak má na základe údajov alebo iných okolností Skupina MET odôvodnenú obavu, že účel prístupu na Webové stránky nie je v súlade s týmito Podmienkami alebo ak Skupina MET zaznamenala v spojitosti s používaním Webových stránok akékoľvek zneužitie práv alebo neoprávnené konanie.

Autorské práva

Celkový obsah, vrátane akýchkoľvek fotografií, zvukových záznamov, textov a ich usporiadaní (napr. štruktúra návrhu a obsah Webových stránok, označenia, vzhľad, technické, grafické, IT a iné riešenia pre zverejnenie, prevádzka alebo údržba Webových stránok, obsah, informácie, údaje, ikony, logá, chránené názvy domén a iné označenia, zobrazené alebo používané na Webových stránkach alebo v súvislosti s nimi) podlieha ochrane na základe autorských práv a ochranných známok. Akékoľvek použitie vyššie uvedeného mimo rámec všeobecného osobného použitia je možný výhradne za podmienky predchádzajúceho písomného súhlasu Skupiny MET.
Žiadna skutočnosť na týchto Webových stránkach nemôže byť vykladaná ako konkludentný, príp. iný súhlas s používaním akýchkoľvek autorských práv, patentov, ochranných známok, názvu, obchodného mena alebo iného duševného vlastníctva, materiálu alebo informácií Skupiny MET, príp. inej tretej strany.
Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že akékoľvek použitie, ktoré sa odchyľuje alebo porušuje vyššie uvedené Podmienky Skupiny MET môže mať občianskoprávne, trestneprávne následky, príp. právne kroky v oblasti duševného vlastníctva. V prípade zisteného porušenia alebo neoprávneného zásahu podnikne Skupina MET príslušné právne kroky.

Ďalšie Podmienky

V prípade, že sa stanú akékoľvek ustanovenia týchto Podmienok neplatnými alebo nevykonateľnými v akejkoľvek jurisdikcii, vcelku alebo z časti, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.

Skupina MET si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok.